Nagyboldogasszony RÓMAI KATOLIKUS Főplébánia

 

Imádságok

 

Katolikus keresztény köszöntés

Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen.
Laudetur Jesus Christus ! - In aeternum ! Amen.

Az Úr imádsága (Miatyánk)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Apostoli hitvallás

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak!

Ámen.

Imádság papi hivatásokért

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!

Urunk, mint árvák sírunk előtted!

Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!

Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!

Ámen.

Ima Szent Mihály arkangyalhoz.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Ámen.

Az igazi böjt (PowerPoint)

Keresztút családoknak (PowerPoint)

További imádságok